Privacyverklaring Samenredzaamheid

SAMENREDZAAMHEID DREUMEL verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SAMENREDZAAMHEID DREUMEL.

SAMENREDZAAMHEID DREUMEL streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als SAMENREDZAAMHEID DREUMEL. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe SAMENREDZAAMHEID DREUMEL voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt Samenredzaamheid Dreumel persoonsgegevens?

SAMENREDZAAMHEID DREUMEL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct  een relatie hebben. Dat zijn gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van SAMENREDZAAMHEID DREUMEL.
  • Relaties welke interesse tonen in de vereniging.
     

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De vereniging SAMENREDZAAMHEID DREUMEL verwerkt persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem verzorgt door de secretaris.

Waarvoor verwerkt SAMENREDZAAMHEID DREUMEL persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van de vereniging SAMENREDZAAMHEID DREUMEL.

OM aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten. Bij vragen over bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken.

Gebruik foto’s

Voor gebruik van foto’s wordt toestemming gevraagd voor plaatsing.

Verwerkt SAMENREDZAAMHEID DREUMEL bijzondere persoonsgegevens?

Nee, SAMENREDZAAMHEID DREUMEL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. SAMENREDZAAMHEID DREUMEL draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar na handelt.

Hoe gaat SAMENREDZAAMHEID DREUMEL met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen de vereniging kan alleen de secretaris de gegevens wijzigen en inzien. De penningmeester heeft inzicht in de leden administratie voor het opstellen van incassolijsten voor het innen van de contributie.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

SAMENREDZAAMHEID DREUMEL wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SAMENREDZAAMHEID DREUMEL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.  

SAMENREDZAAMHEID DREUMEL verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. SAMENREDZAAMHEID DREUMEL verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Kan ik zien welke gegevens SAMENREDZAAMHEID DREUMEL van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die SAMENREDZAAMHEID DREUMEL verwerkt. Neem daarvoor contact op met de secretaris van de vereniging. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SAMENREDZAAMHEID DREUMEL kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging.

Wijzigingen privacy beleid

SAMENREDZAAMHEID DREUMEL streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van SAMENREDZAAMHEID DREUMEL is altijd het meest recente verklaring beschikbaar.

Contact gegevens

Tel: 06  83909178
Email: INFO@SAMENREDZAAMHEIDDREUMEL.NL
Oude Maasdijk 48
6621 AD Dreumel

versie: mei 2018