Publicaties

CONCEPT:  Verslag van de Algemene Ledenvergaring SAMENREDZAAMHEID, gehouden op woensdag 28 februari 2018 in D’n Hoender .

Bekijk via deze link het concept verslag in PDF formaat

 

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag vorige ALV (13 februari 2017)
 3. Mededelingen en ingekomen post
 4. Financieel verslag 2017
 5. Verslag kascommissie
 6. Activiteitenverslag 2017
 7. Plannen en begroting 2018 
  Inclusief vaststellen contributie 2018
 8. Instellen kascommissie 2018
 9. Ruimte voor vragen en ervaringen (rondvraag)

 

Notulen

De vergadering is in het café van D’n Hoender waar ook de Ontmoetingsplek elke dinsdagmorgen plaatsvindt. In een gezellige sfeer  praten circa 25 leden over het wel en wee van de vereniging.

1-3. Jacobijn Olthoff opent de vergadering en neemt het verslag van de vorige keer met de leden door, er zijn geen op- of aanmerkingen. Ook is er geen post binnengekomen voor de ledenvergadering.

4 - 5. Het financiële verslag wordt toegelicht door penningmeester Herman van der Kolk. Er is in 2017 veel minder subsidie binnengekomen maar dat tekort werd opgeheven door meer inkomsten aan giften, met name door de Rabo Clubkas. Dank aan alle leden van Rabo, Jan Bouwman en de Seniorenbond voor de giften.  En dank aan de dames van de Ontmoetingsplek die mooie dekens hebben gemaakt voor St Barbara en daarmee 100 euro hebben verdiend. Een vraag naar de uitgaven ten behoeve van de Duofiets maakt duidelijk dat dat om de verzekering gaat. De kascommissie verklaart dat de financiën perfect op orde zijn en de leden keuren het verslag goed met dank aan de penningmeester en de kascommissie. 

6. Het activiteitenverslag van 2017 wordt met veel waardering aangenomen, ook goed om te horen dat de vereniging nog groeit in leden en in activiteiten. De Ontmoetingsplek groeit in de richting van 30 deelnemers. Ook de vervoersgroep gaat goed in acties en regelen met elkaar de gang de zaken.

7. Voor 2018 worden de activiteiten voortgezet en is de begroting dus vergelijkbaar met het afgelopen jaar. Gevraagd wordt of Samenredzaamheid ook op de Voorjaarsmarkt gaat staan , het bestuur lijkt dat een goed idee. Het voorstel is de contributie voor het komende jaar (van mei tot mei) gelijk te houden. Wel peilt het bestuur hoe de leden denken over een verhoging. Men weet dat niet zo goed, ook lastig om voor anderen te denken. Misschien kunnen we om te beginnen in de nieuwsbrief waarin de afschrijving van de contributie wordt gemeld, vragen of men een extra gift wil geven. Dat geeft al een idee over de bereidheid om meer bij te dragen.
Voor komend jaar zullen Ben Heesakker en Wies Beurskens de kascommissie vormen. Ineke van Engen biedt zich aan als reservelid.

8. In de rondvraag komt op tafel dat het wenselijk is als de nieuwsbrief op de website in een duidelijker lettertype komt te staan. Ook is er een gesprek over of ook mensen uit andere dorpen lid kunnen worden. En hoewel we de vraag goed begrijpen concluderen de leden toch dat het Samenredzaamheid Dreumel is en ook moet blijven omdat het zo goed overzichtelijk is. Wel kunnen Dreumelnaren die tijdelijk ivm zorg ergens anders wonen, lid blijven. Tot slot meldt de penningmeester nog dat hij is geschoold bij de seniorenbond om hulp te bieden bij de belastingaangifte. Hulp die zeer welkom is.

De voorzitter sluit de vergadering. Na nog een kopje koffie is de themabijeenkomst over voeding en beweging. 

In de bijlage vindt u het activiteitenverslag van 2017, het financiële verslag van 2017 en de begroting voor 2018.

 

Bijlage 1. Activiteiten overzicht

Ledenaantal eind 2017:  266 

Activiteiten in 2017

 • Klussenteam heeft 21 klussen gedaan. 
  Bijvoorbeeld lampen ophangen, computerproblemen oplossen, plintje aanbrengen, voortuintje eenmalig op orde brengen, strijkijzer repareren.

 

 • Gezelschapsgroep
  • De coördinator heeft 37 bezoeken afgelegd om te bespreken welke hulp er nodig is, dit op verzoek van de leden zelf of op verzoek van andere instanties zoals Vraagwijzer, Netwerk 100 en de huisarts.
  • De coördinator is aanwezig geweest bij 4 keukentafelgesprekken en 3 maal op verzoek van andere zorginstanties mee geweest op bezoek. 
  • 6 leden worden eens in de maand bezocht door de coördinator om te kijken of alles goed gaat. 
  • En alle nieuwe leden worden door de coördinator bezocht. 

De vrijwilligers van de gezelschapsgroep:

 • 21 leden krijgen iedere week bezoek, sommige meerdere keren per week.   
 • Voor 5 leden worden de boodschappen gedaan; soms worden ook samen de  boodschappen gedaan
 • 9 leden hebben in het afgelopen jaar tijdelijk hulp gekregen 

 

 • Ontmoetingsplek: Iedere week komen er zo’n 20-25 mensen. 
 • Vervoersgroep: informatie wordt op de vergadering gegeven.

 

Klik op onderstaande afbeeldingen om een vergroting te bekijken in een nieuw venster

 

ARCHIEF PUBLICATIES